103.Suretu El 'Asr

103.Suretu El 'Asr

 

103.Suretu El 'Asr 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Pasha kohën! 
2. Nuk ka dyshim njeriu është në një humbje të sigurt. 
3. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin 
t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.